ไปรายการหลัก
บทก่อนหน้า

คำถามหลังเรียน

ให้นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุด

(กรุณาทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยดูเฉลย)


ข้อที่ 1) ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ก. ไม่อาศัยเซลสืบพันธุ์ของตัวผู้และตัวเมีย
ข. ต้องอาศัยตัวกลางในการสืบพันธุ์
ค. เป็นลักษณะการสืบพันธุ์ในสัตว์ชั้นต่ำ
ง. สามารถเพิ่มจำนวนได้ด้วยตนเอง


ข้อที่ 2) ข้อใดคือวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ก. การแบ่งเซลล์ การงอกใหม่ การแตกตัว
ข. การแตกหน่อ การแบ่งตัวเป็นสองส่วน การงอกใหม่
ค. การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การงอกใหม่ การแตกหน่อ
ง. การแบ่งเซลล์ การงอกใหม่ การแตกหน่อ


ข้อที่ 3) ข้อใด มีสัตว์ที่ไม่เข้าพวก

ก. อะมีบา พารามีเซียม พลานาเรีย
ข. พลานาเรีย ไส้เดือนดิน พยาธิตัีวตืด
ค. ไฮดรา ปะการัง ฟองน้ำ
ง. พารามีเซียม อะมีบา ยูกลีนา


ข้อที่ 4) จากภาพเป็นสัตว์ชื่ออะไร มีการสืบพันธุ์แบบใด

ก. อะมีบา สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งเซลล์
ข. อะมีบา สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการงอกใหม่
ค. ยูกลีนา สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยการแบ่งเซลล์
ง. พารามีเซียม สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยแตกหน่อ

ข้อที่ 5) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับไฮดรา

ก. อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำทั่วไป เป็นสัตว์เซลเดียว
ข. มีต่อมพิษที่หนวด ใช้เป็นอาวุธในการจับสัตว์อื่นเป็นอาหาร
ค. ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมไม่สมบูรณ์จะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ง. ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์จะสืบพันธุ์แบบแตกหน่อ

<<ผลคะแนน>>