พฤติกรรมสัตว์

สัตว์มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้สูญพันธุ์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ กัน

นกยูงตัวผู้รำแพนหาง

สัตว์ต่างๆ มีพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การใช้เสียง การใช้ท่าทาง การใช้สารเคมี พฤติกรรมต่างๆ ที่สัตว์แสดงออก มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสัตว์

1.เมื่อถึงฤดูหนาว สภาพพื้นที่บางแห่งที่สัตว์อาศัยอยู่จะมีความหนาวเย็นมาก สัตว์จะมีการปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

นกนางนวล - อพยพจากไซบีเรีย มาเมืองไทยในช่วงฤดูหนาว   หมีขั้วโลก - ต้องจำศีล ในฤดูหนาว

เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกๆ ปี ดินแดนต่างๆ ในแถบเอเชียตอนกลางเรื่อยไปจนถึงไซบีเรีย จะมีอากาศหนาวเย็นมาก ส่งผลให้นกหลายชนิดจำเป็นต้องปรับตัว ด้วยการอพยพไปยังดินแดนที่มีความอบอุ่นและแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์เพียงพอ

จามรี เป็นสัตว์ในประเทศธิเบต ต้องมีขนยาวเพื่อป้องกันอากาศหนาว   สัตว์บางชนิดหลบอยู่ในที่อยอาศัย และนอนหลับโดยไม่กินอาหารตลอดฤดูหนาว หรือที่เรียกว่า จำศีล

    ลัตว์บางชนิดจะสร้างขนหนา เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกันอากาศ หนาวเย็น

 

 

 

 

2.เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ สัตว์จะแสดงพฤติกรรมให้เพศตรงข้ามรับรู้ว่า พร้อมที่จะมีคู่เพื่อสืบเผ่าพันธุ์ของมันเอาไว้

 

 

 

 

3.เมื่อสัตว์อยู่รวมกันเป็นฝูง จะต้องมีตัวที่แข็งแรงเป็นจ่าฝูง เพื่อการอยู่ร่วมกัน และมีการป้องกันอันตรายให้แก่ฝูง

 

ปลากบ - สามารถพรางตัวได้คล้ายกับดอกไม้ทะเล

 

4.สัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมในการหาอาหารแตกต่างกัน บางชนิดหาอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม บางชนิดพรางตัวเพื่อจับเหยื่อ

 

 

 

งูจงอาง

 

5. สัตว์แต่ละชนิดมีการเตือนภัยศัตรูแตกต่างกัน เช่น งูเห่า และงูจงอางชูคอขึ้นแผ่ แม่เบี้ย แมวโก่งตัวทำขนฟูและขู่ สัตว์บางชนิด มีพิษร้ายแรง จะมีสีสันฉูดฉาด เพื่อเป็นการเตือนภัย

 

 

การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของสัตว์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้สามารถ เข้าใจเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น

บทก่อนหน้า
บทต่อไป