บรรณานุกรม

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. ( 2545). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
           คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
           องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) .

บูรชัย ศิริมหาสาคร และคณะ. (มปป.). คู่มือครูแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ป. 5 . กรุงเทพฯ :
           บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ. ( 2547 ).
           คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5.
          
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ. ( 2547 ). คู่มือหนังสือสาระ
          
การเรียนรู้พื้นฐานชุดวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง พืช สัตว์ การดำรงชีวิตของมนุษย์
          
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
          คุรุสภาลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ. ( 2548 ). หนังสือเรียนสาระ
           การเรียนรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 .
          
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงศึกษาธิการ. ( 2549 ). แบบบันทึกกิจกรรม
          
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี . สัตว์น่ารู้. [ ระบบออนไลน์ ]. แหล่งที่มา
           http://www.dlf.ac.th/dltv/dltv-uploads/libs/html/1806/index.html ( 20 มกราคม 2550)
           http://www.zoothailand.org/index.asp ( 21 ตุลาคม 2551 )
           http://school.obec.go.th/padad/scien32101/Animal/2Animal.html ( 25 ตุลาคม 2550 )
           http://play.kapook.com/photo/search-cat-view-45-1 (24 มกราคม 2551)