โปรแกรมนำเสนอน่ารู้
รู้จักโปรแกรม
ไป การเข้าและออกจากโปรแกรม
 
   
หน่วยที่1
สาระสำคัญ
Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมสร้างงานนำเสนอข้อมูล ซึ่งมีความสามารถในการสร้างงานนำเสนอที่หลากหลาย และมีลำดับขั้นตอนง่าย นักเรียนสามารถนำมาใช้ในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

จุดประสงค์
3.1
บอกส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Microsoft Power Point ได้
3.2
บอกประโยชน์จากการสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ได้
3.3
ปฏิบัติการเข้าและออกจากโปรแกรม Microsoft Power Point ได้
3.4
ใช้คำสั่งจากแถบเมนูและแถบเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
3.5
มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
3.6
มีความตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
มีประโยชน์ม๊าก...มาก