หน้าแรก-โยงใยไทยศึกษา
หน้าแรก-ฝึกพิมพ์

บทเรียนภาษาอังกฤษ

บทที่ 1 แป้น a s d f j k l ;
o บทที่ 1.1
o บทที่ 1.2
o บทที่ 1.3
o บทที่ 1.4
บทที่ 2 แป้น e g u .
o บทที่ 2.1
o บทที่ 2.2
o บทที่ 2.3
บทที่ 3 แป้น r h o ,
o บทที่ 3.1
o บทที่ 3.2
o บทที่ 3.3
บทที่ 4 แป้น t c i m :
o บทที่ 4.1
o บทที่ 4.2
o บทที่ 4.3
o บทที่ 4.4
o บทที่ 4.5
บทที่ 5 แป้น w v y o
o บทที่ 5.1
o บทที่ 5.2
o บทที่ 5.3
o บทที่ 5.4
บทที่ 6 แป้น q n x /
o บทที่ 6.1
o บทที่ 6.2
o บทที่ 6.3
บทที่ 7 แป้น b ? z -
o บทที่ 7.1
o บทที่ 7.2
o บทที่ 7.3
o บทที่ 7.4
o บทที่ 7.5
o บทที่ 7.6
o บทที่ 7.7
o บทที่ 7.8
o บทที่ 7.9
บทที่ 8 แป้น 1 2 3 4
o บทที่ 8.1
o บทที่ 8.2
o บทที่ 8.3
o บทที่ 8.4
บทที่ 9 แป้น 7 8 9 0
o บทที่ 9.1
o บทที่ 9.2
o บทที่ 9.3
o บทที่ 9.4
บทที่ 10 แป้น 5 6
o บทที่ 10.1
o บทที่ 10.2
o บทที่ 10.3
o บทที่ 10.4
บทที่ 11 แป้น ( ) #
o บทที่ 11.1
บทที่ 12 แป้น $ & %
o บทที่ 12.1
บทที่ 13 แป้น + = ' "
o บทที่ 13.1
บทที่ 14 แป้น @ *
o บทที่ 14.1
o บทที่ 14.2
o บทที่ 14.3
o บทที่ 14.4
o บทที่ 14.5
o บทที่ 14.6
o บทที่ 14.7
o บทที่ 14.8
o บทที่ 14.9
o บทที่ 14.10
พิมพ์ English บทที่ 2.2 แป้น e g u .
ความเร็ว 0 คำ/นาที
ความถูกต้อง 100 %
เวลาที่ใช้ 0 นาที 0 วินาที
 
 

ฝึกตอนก่อนหน้า ฝึกตอนต่อไป

version 1.51 Lastupdate 1/12/2009 โดย สุชาติ กันชัย
tam_boon@hotmail.com